Novinky

 • 01.02.2021 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 20.05/0 pre linux aj windows.

   
 • 12.11.2020 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 20.04/0 pre linux aj windows.

   
 • 05.05.2020 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 20.03/0 pre linux aj windows.

logo_pozemky


 

Program AURUS Pozemky slúži na evidenciu pozemkov, vlastníkov a príslušných vlastníckych vzťahov.

Príslušné údaje je možné nahrať do programu ručne, alebo ich automatizovane prevziať z evi-dencie katastrálnych úradov v elektronickej forme alebo z vlastnej evidencie vedenej taktiež v elektronickej forme.

Na základe týchto evidencií si užívateľ zvolí spôsob výpočtu ceny za užívanú pôdu a následne je možné v priebehu pár sekúnd vygenerovať tisícky nájomných zmlúv, prípadne generovať úhrady nájomného za užívanú pôdu v elektronickej forme akceptovanej Slovenskou poštou.

Okrem vlastníckych parciel (Register E a C) možno v programe evidovať aj produkčné bloky (LPIS) a tieto tri evidencie navzájom previazať. Táto funkcia umožňuje v prípade kontroly zdokladovať opráv-nenosť užívania pôdy, na ktorú bola vyplatená dotácia.

Z dôvodu neustáleho vylepšovania funkcií programu AURUS POZEMKY je tu už jeho tretia generácia, ktorej hlavnou črtou je integrovaný mapový prehliadač Google maps.

Našou snahou bolo poskytnúť komplexné integrované riešenie, v ktorom by ste mali možnosť bez nutnosti používania softvéru tretích strán získať komplexné informácie o evidencii vašich vlastnených, uží-vaných a vydaných (zamenených) parciel – písomne aj graficky.

Pripravili sme pre Vás softvér, ktorého inovácia spočíva v napojení na bezplatný mapový prehliadač s integrovanými ortofotomapami celého územia SR.

Ortofotomapy sú odteraz dostupné všetkým zákazníkom, ktorí si zakúpia náš produkt.

Vďaka prekrytiu katastrálnych máp s mapami produkčných blokov na podklade ortofotomapy máte prehľad o tom či za všetku užívanú pôdu naozaj platíte a či všetku platenú pôdu aj reálne užívate .

Interaktívne vyhľadáva a na mape zobrazuje jednotlivé parcely podľa zoznamu parciel a vlastníkov, alebo naopak - zobrazí v zozname príslušné údaje o parcele identifikovanej na mape.

pozemky_printscreen_1

Rozšírte si svoje vedomosti a využite všetky možnosti nášho softvéru, ktorý Vám medziiným umožňuje

 • aktualizáciu údajmi z katastra
 • pohodlnú prácu pri zmene vlastníkov parciel
 • evidenciu vydanej pôdy
 • podnájomné zmluvy
 • evidenciu vlastnej pôdy v cudzom užívaní
 • presnú vysledovateľnosť platieb nájomného a daní za pôdu

a mnoho iných ďalších zaujímavých funkcií.

Naša firma vykonáva komplexné služby ako:

 • Dodávku hardvéru na ktorom bude náš softvér nainštalovaný a zároveň jeho záručný a pozáručný servis
 • Konverzie dát z katastra – písomných aj grafických
 • Zaškolenie vašich pracovníkov
 • Riešenie vašich každodenných problémov pri evidencii pôdy
 • V prípade záujmu naša firma za Vás bude viesť vašu evidenciu pôdy a nájomných zmlúv

pozemky_printscreen_2